.
 .

Algemene Leden Vergadering 2022

 

Clemens Geenen heet, als voorzitter van de buurtvereniging, iedereen van harte welkom.
1. Verslag vorige ALV

 • Het verslag van de vorige ALV wordt zonder opmerkingen geaccepteerd.


2. Jaarverslag 2021

 • De buurtvereniging is in sinds januari 2021 gegroeid van 40 naar 120 leden.
 • Als buurtvereniging werken we samen met verschillende andere groepen. Wij vinden het fantastisch dat we gebruik kunnen maken van de ruimte van de Wijk- en Speeltuinvereniging De Zandweerd. Ook hebben we contact met de bewonersvereniging De Zandweerd. We hopen in de toekomst, waar mogelijk, samen activiteiten te gaan organiseren. Verder hebben we contact met opbouwwerker Thomas Eikelboom. Via hem hebben we makkelijk toegang tot nog veel meer partijen.
 • Het afgelopen jaar hebben we vanuit de vijf werkgroepen verschillende activiteiten georganiseerd. Allereerst hebben we een aantal keren een buurtkoffie georganiseerd. Daarnaast hebben verschillende activiteiten georganiseerd voor de hele buurt: van een kennismakingsbijeenkomst en een stekjesmarkt tot een Halloween spooktocht.
 • Voor de toekomst willen we graag vaker een kenniscafé organiseren, maar we staan ook open voor ideeën die vanuit de buurt komen. Ook organiseren we een bijeenkomst voor ondernemers in de buurt. Verder zijn we bezig met de bouw van een nieuwe website.


3. Rekening en verantwoording

 • Jan de Goede geeft een toelichting op de jaarrekening 2021.


4. Kascommissie

 • Het bestuur draagt voor dit jaar en volgend jaar Wil Kingma en Con Boeckhout voor als leden van de kascommissie (de kascommissie controleert de boekhouding en de verantwoording door de penningmeester).
 • De leden stemmen unaniem in met deze voordracht.
 • Het oordeel van de kascommissie luidt dat ze akkoord zijn met de financiële verantwoording. Tegelijk geeft de kascommissie aan dat niet alle leden van de buurtvereniging contributie hebben betaald.
 • Het bestuur licht toe dat ze voor een aantal leden die zich in de loop van het jaar hebben aangemeld geen contributie heeft geïnd. De reden is dat het door verschillende lockdown-maatregelen niet mogelijk was om activiteiten te organiseren die het betalen van contributie zou rechtvaardigen. Met het einde van de bijzondere omstandigheden door de coronapandemie is het bestuur voornemens contributies te innen conform het voorstel in agendapunt 8.
 • De leden stemmen unaniem in met het jaarverslag en de financiële verantwoording.


5. Decharge

 • De leden verlenen decharge aan de bestuursleden voor het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan over de jaren 2020 en 2021.


6. Begroting 2022

 • Jan de Goede presenteert een voorstel voor de exploitatie over 2022.
 • Er wordt een vraag gesteld over de kosten voor publicaties in de wijkkrant en de verspreidingsgraad van de wijkkrant. Het bestuur antwoordt dat de wijkkrant een goed kanaal is om een breed publiek in de hele Zandweerd te bereiken.
 • De leden stemmen unaniem in met de voorgestelde exploitatie.


8. Contributie

 • Tijdens de oprichtingsvergadering is de contributie bepaald op 15 euro per lid. Deze aanpak heeft gezorgd voor wat scheefgroei voor gezinnen die meerdere leden hebben. Voorstel voor 2022 is om het eerste lid van een huishouden (adres) € 15,- per jaar te vragen. Elk volgend lid op een adres betaalt € 7,50 per jaar per lid.
 • Het lidmaatschap (en dus de contributie) loopt statutair van 1 januari tot 31 december. Contributie in het eerste lidmaatschapsjaar zal per kwartaal naar rato worden geïnd vanaf de datum van aanmelding als lid.
 • Vanaf 2023 eventueel inflatiecorrectie in ALV 2023.
 • Aanwezigen stemmen in met de voorgestelde hoogte van de contributie en de werkwijze voor het innen daarvan.


10. Afsluiting

 • Henk van Baalen presenteert zijn nieuwe boek ‘Beeldschoon Deventer’.
 • Na afloop heffen we het glas.